Aigües residuals

Análisis de aguas residuales

Els departaments de Medi Ambient de cada comunitat autònoma controlen els abocaments de les indústries mitjançant certs paràmetres analítics.

El laboratori ofereix la realització d’anàlisis d’aigües residuals, urbanes i industrials així com l’assessorament necessari per complir amb els requeriments de la legislació per a aquest tipus d’abocaments.

Anàlisi d’aigües residuals: realitzem tots les anàlisis necessàries per al control d’EDARs, abocaments al domini públic hidràulic, Ordenances Municipals d’Abocament, etc Entre els principals paràmetres que determinen hi ha la demanda biològica d’oxigen (DBO5), demanda química d’oxigen (DQO), nitrogen Kjeldahl, nitrogen total, pH, conductivitat, sòlids en suspensió totals (SST), sòlids en suspensió volàtils (SSV) , sòlids sedimentables, sòlids totals dissolts (TDS), sòlids gruixuts, matèries inhibidores (toxicitat), sulfats, clorurs, fluorurs, cianur lliure, cianur total, bromur, fòsfor total, ortofosfats, polifosfats, fòsfor orgànic, alcalinitat, olis i greixos, detergents (aniònics, catiònics i no iònics), crom hexavalents, metalls (potassi, calci, magnesi, sodi, arsènic, antimoni, crom, mercuri, seleni, alumini, bari, bor, cadmi, zinc, cobalt, coure, estany, ferro , manganès, níquel, plata, plom, urani, etc), hidrocarburs totals, VOCX, VOC, pesticides organoclorats, pesticides nitrogenats, pesticides organofosforats, hidrocarburs aromàtics policíclics (HAPs), carboni orgànic total, carboni orgànic dissolt, etc.