Seguretat en els laboratoris químics

Partirem de l’obvietat que moltes de les substàncies i preparats que s’empren als laboratoris o plantes químiques, són, per una raó o una altra, PERILLOSOS. Per això, cal que els usuaris dels mateixos siguin coneixedors de la perillositat de cada producte que manipulen. Cal tenir en compte que encara que moltes substàncies o preparats no requereixin indicació de perillositat, no per això han de considerar-se innòcues, sobretot, si s’atén a la seva capacitat de reacció amb altres productes.

Acido NítricoPer tant, quan aquesta perillositat pot afectar a tercers que no tenen perquè ser coneixedors dels riscos que elles impliquen cal que les autoritats competents actuïn de manera responsable; a tall d’exemple podria referir a l’últim accident químic ocorregut a Igualada la setmana passada, en el qual en abocar un producte corrosiu com l’àcid nítric en un recipient de clorur fèrric  va provocar un núvol irritant que va mantenir en alerta a diverses poblacions, i al qual per part de les autoritats es va voler restar importància manifestant que es tractava simplement d’una substància irritant i d’un accident lleu.

Qualsevol ciutadà mitjançant  la xarxa pot buscar la MSDS l’àcid nítric i comprovarà que es tracta d’un producte molt corrosiu (substàncies i preparats que en contacte amb els teixits vius pot exercir sobre ells una acció destructiva).

Etiquetatge amb el codi:

  • R35 que indica que provoca cremades greus.

I els consells de prudència:

  • S23, tòxic per inhalació, no han de respirar els seus vapors. La inhalació d’aquests pot causar cremades en mucoses, tos, nàusees, marejos, mals de cap i dificultats respiratòries. Pot provocar edemes en el tracte respiratori.
  • S26, en cas de contacte amb els ulls, rentar immediata i abundantment amb aigua i havent d’acudir al seu metge a la major celeritat.
  • S36, usar indumentària adequada per a la seva manipulació.
  • S45 en cas d’accident o malestar aneu immediatament al metge.

És de gran importància, atenent a la perillositat de la substància, que els que tenim una consciència clara i real del que suposa manipular aquests productes cada dia transmetem a la població les precaucions que s’han de dur a terme en la manipulació d’aquests productes. Afortunadament no va tenir conseqüències greus, però és convenient seguir treballant perquè aquest fets no succeeixin.

Quant a

Llicenciada en Químiques i directora tècnica del laboratori Quimlab.Especialista en cromatografia, Màster interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades, (Universitat Jaume I, Univeritat Rovira i Virgili, Universitat de Girona, 2011).